Ban QLM

QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ MẠNG TRƯỜNG
&
SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG TRƯỜNG

Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 04 năm 2005 của Hiệu Trưởng trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

Các nội dung chính:

Chương 1: Những qui định chung

Chương 2: Quyền và nghĩa vụ

Chương 3: Kết nối mạng trường

Chương 4: Dịch vụ mạng trường

Chương 5: Tài chính

Chương 6: Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

Chương 7: Điều khoản thi hành

 

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng.

Quy chế này quy định chi tiết việc quản lý mạng trường (được định nghĩa ở điều 2) và sử dụng dịch vụ mạng trường đối với tất cả các đơn vị, cá nhân trong phạm vi trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. 

Điều 2: Mạng trường và dịch vụ mạng trường.

Mạng trường là cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và các dịch vụ kèm theo. Cơ sở hạ tầng bao gồm các thiết bị phần cứng và hệ thống truyền dẫn phục vụ trên cả hai phương diện thoại và dữ liệu. Dịch vụ mạng trường là các ứng dụng thông tin liên lạc của trường. Dịch vụ mạng trường đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động tin học hoá trong trường. Vì vậy mạng trường phải được quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, nghiêm cấm sử dụng dịch vụ mạng trường vào mục đích chống lại nhà trường, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây rối an ninh, kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng, cho thuê, bán lại dịch vụ mạng trường dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 3: Đơn vị quản lý mạng trường.

  1. Ban Quản Lý Mạng là đơn vị có quyền hạn và trách nhiệm ngang bằng các Phòng Ban khác trong trường. Ban Quản Lý Mạng thực hiện chức năng quản lý mạng trường; thúc đẩy, cung cấp, theo dõi và giám sát việc sử dụng các dịch vụ mạng trường.
  2. Quản trị mạng đơn vị là một cán bộ do đơn vị chọn ra nhằm kiêm nhiệm công tác quản trị mạng nội bộ. Quản trị mạng đơn vị là người đại diện công tác mạng của đơn vị đối với Ban Quản Lý Mạng. Ngoài ra quản trị mạng đơn vị thực hiện việc bảo trì máy chủ đơn vị (nếu có), cập nhật thông tin Website nội bộ (nếu có).
  3. Việc “Quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin Website” thực hiện theo quy định “Quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin Website” đã được ban hành theo quyết định số: 18/QĐ-ĐHBK ngày 02 tháng 03 năm 2005.

Điều 4: Các thuật ngữ.

Các thuật ngữ sử dụng trong bản Quy chế này được hiểu như sau:

 

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Quản Lý Mạng trường.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của quản trị mạng đơn vị.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân.

 

CHƯƠNG III: KẾT NỐI MẠNG TRƯỜNG .

Điều 8: Đăng ký kết nối mạng.

Điều 9: Di chuyển kết nối mạng.

Thay đổi kết nối mạng (từ một tòa nhà này sang một tòa nhà khác, hay trong cùng một tòa nhà) là đăng ký một kết nối mạng mới theo thủ tục đăng ký kết nối mạng quy định tại điều 8 trong bản Qui chế này. Trong trường hợp này kết nối mạng cũ sẽ được đóng lại.

Điều 10: Tạm ngừng, đóng, khôi phục kết nối mạng.

1. Tạm ngừng, đóng kết nối mạng trong các trường hợp sau:

1.1. Kết nối mạng được đóng nếu nhận được yêu cầu bằng văn bản hợp pháp của đơn vị đăng ký.

1.2. Kết nối mạng được đóng nếu vi phạm các điều khoản trong Quy chế pháp luật theo văn bản kết luận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tạm ngừng kết nối mạng trường hay đơn vị các trường hợp sau:

2.1. Vi phạm những điều, khoản của Quy chế này.

2.2 Kết nối mạng cho một máy tính đơn vị, truy cập Internet vượt mức quy định (Mức quy định là 100MB/ngày) hoặc truy cập các thông tin không lành mạnh. Nếu người dùng có nhu cầu download lớn do yêu cầu cấp thiết cần liên hệ ngay qua điện thoại hay E-mail để được xem xét giải quyết.

2.3 Kết nối mạng trường của đơn vị sẽ được đóng khi có 03 lần xảy ra việc truy cập Internet vượt mức quy định (Mức quy định là 100MB/ngày) hoặc truy cập các thông tin không lành mạnh mà không có biện pháp xử lý theo đúng quy chế này.

3. Gửi thông báo.

3.1. Ban Quản Lý Mạng sẽ gửi thông báo nhắc nhở lần 1, lần 2, tạm ngừng hay đóng các kết nối mạng cho các đơn vị đang sử dụng.

3.2. Việc tạm ngừng hay đóng sẽ được thực hiện ngay trên hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, tổng đài điện thoại.

4. Khôi phục kết nối mạng.

Tất cả kết nối mạng đều được lưu giữ lại để tạo điều kiện cho các đơn vị khôi phục kết nối mạng cũ khi có khả năng sử dụng lại hay có biện pháp giải quyết hợp lý.

 

CHƯƠNG IV: DỊCH VỤ MẠNG TRƯỜNG.

Điều 11: Nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng.

1. Các dịch vụ mạng được cung cấp phải đảm bảo:

1.1. Các dịch vụ mạng phổ biến (hiện có) được Đại Học Quốc Gia Tp.HCM cho phép sử dụng.

1.2. Các dịch vụ mạng phục vụ chính đáng cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

1.3. Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị và cá nhân trong trường.

Điều 12: Đăng ký các máy tính , máy điện thoại sử dụng dịch vụ mạng .

Điều 13: Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ mạng.

Điều 14: Đóng, tạm ngừng, khôi phục dịch vụ mạng.

1. Tạm ngừng dịch vụ mạng trên các máy tính, máy điện thoại hay tài khoản trong các trường hợp sau:

1.1. Dịch vụ mạng được đóng khi cán bộ hay sinh viên không còn làm việc hay học tập tại trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

1.2. Dịch vụ mạng được tạm ngừng nếu nhận được yêu cầu bằng văn bản hợp pháp của đơn vị đăng ký.

1.3. Dịch vụ mạng được tạm ngừng nếu vi phạm các điều khoản trong Quy chế pháp luật theo văn bản kết luận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.4. Là nguồn lây lan virus trong mạng trường.

1.6. Vi phạm những điều, khoản của Quy chế này.

2. Gửi thông báo.

2.1. Ban Quản Lý Mạng sẽ gửi thông báo tạm ngừng hay đóng dịch vụ mạng trên các máy tính đến các đơn vị đang sử dụng các máy tính đó.

2.1. Ban Quản Lý Mạng sẽ đưa lên Website http://www.netadm.hcmut.edu.vn/ danh sách các tài khoản bị tạm ngừng hay đóng dịch vụ mạng.

2.2. Việc tạm ngừng hay đóng sẽ được thực hiện ngay trên các hệ thống dịch vụ mạng trường.

3. Khôi phục dịch vụ mạng.

Tất cả dịch vụ mạng sẽ được khôi phục lại sau 02 ngày kể từ khi đơn vị hay cá nhân liên quan giải quyết xong các lý do dẫn đến việc bị tạm ngừng hoặc cam kết không vi phạm nữa.

 

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH.

Điều 15: Kinh phí duy trì mạng.

Điều 16 : Phí liên quan đến công tác mạng.

Điều 17: Đơn vị thu phí liên quan đến công tác mạng.

 

CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM.

Điều 18: Giải quyết khiếu nại.

1. Khi có khiếu nại hay tranh chấp về việc quản lý mạng và sử dụng dịch vụ mạng, Nhà trường khuyến khích các bên tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được, các bên có liên quan có thể gửi văn bản yêu cầu Ban Thanh Tra Nhân Dân giải quyết. Khi nhận được văn bản yêu cầu, Ban Thanh Tra Nhân Dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại theo qui định hiện hành của pháp luật và nhà trường.

2. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Thanh Tra Nhân Dân, các bên có liên quan có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cao hơn giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Điều 19: Xử lý vi phạm.

 

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 20: Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký; mọi quy chế, quy định trước đây trái với bản Quy chế này đều bãi bỏ.

Các đối tượng quy định tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng theo các điều khoản của Quy chế này.

Ban Quản Lý Mạng có chịu trách nhiệm:

3.1. Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ mạng trường thực hiện đúng theo bản Quy chế này.

3.2. Ban hành các biểu mẫu liên quan tới việc quản lý mạng và sử dụng dịch vụ mạng lên Website http://www.netadm.hcmut.edu.vn/

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Ban Quản Lý Mạng xem xét và Ban Quản Lý Mạng trình Ban Giám Hiệu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

top